Curso ponte

Curso ponte

Táboa de equivalencias dos estudos de Diplomado en Enfermaría a Graduado en enfermaría

Recoñecemento de créditos Diplomados en Enfermaría que acceden a 4º Grao

A/o Diplomada/o en Enfermaría que acceda a cuarto curso de Grao en Enfermaría realizará:

  1. O programa presentado para cuarto curso de Grao en Enfermería, coas seguintes excepcións: 
    1. 1.a. Segundo as materias que haxan cursado na diplomatura de procedencia poderanse recoñecer algunhas das materias de cuarto curso de grado.
    2. 1.b. Convalidarase a asignatura de Practicum (24 ECTS) aos alumnos de cuarto curso de Grao en Enfermería que certifiquen, a través da súa vida laboral, tres anos de experiencia asistencial como Diplomado de Enfermaría.
  2. No curso académico 2012-2013 e sucesivos, convocaranse 10 prazas para os Diplomados que soliciten o acceso ao grao.